ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA

 • 1948. godine - sa radom je počela Zdravstvena stanica Velika Kladuša
 • 1953. godine - osnovan Dom zdravlja
 • 1998. godine - Odlukom Skupštine USK-a osnovana ZU Dom zdravlja Velika Kladuša

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša je Ustanova u državnoj svojini koja ima organizovanu primarnu i dijelom konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu na području općine Velika Kladuša . Ustanova je osnovana Odlukom Skupštine USK-a od 8.septembra 1998.godine („Sl.Glasnik USK-a“, br.11/98). Sjedište Ustanove je Velika Kladuša, ulica Sulejmana Topića br.1.

ZU Dom zdravlja Velika Kladuša organizirana je kroz 13 službi:

 1. Opća / porodična medicina
 2. Služba za zdravstvenu zaštitu žena
 3. Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine
 4. Služba za pneumoftiziološku zaštitu
 5. Služba za zubozdravstvenu zaštitu
 6. Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu
 7. Služba za hitnu medicinsku pomoć
 8. Služba za radiološko-ultrazvučnu dijagnostiku
 9. Služba za laboratorijsku dijagnostiku
 10. Služba za specijalističko-konsultativnu djelatnost sa savjetovalištem za hronične masovne nezarazne bolesti
 11. Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 12. Centar za mentalnu rehabilitaciju
 13. Služba zajedničkih poslova (pravna,ekonomska i tehnička).

Djelatnost ustanove:

Ustanova obavlja slijedeće djelatnosti:

 • Djelatnost opće medicinske prakse,
 • Djelatnost specijalističke medicinske prakse,
 • Djelatnost stomatološke prakse,
 • Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite.

Osim navedenih zdravstvenih djelatnosti, Ustanova obavlja i usluge prijevoza kolima medicinske pomoći pacijenata na liječenje van kantona na način i prema kriterijima koji su utvrđeni Ugovorom između ZZO-a USK-a i ZU Dom zdravlja Velika Kladuša.

Djelatnost Doma zdravlja organizuje se i provodi u objektima u ul. Sulejmana Topića br.1. i u područnim amulantama: Mala Kladuša, D.Vidovska, Šumatac, Todorovo, Vrnograč i Zborište.