O ustanovi

ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA

 • 1948. godine - otpočela sa radom zdravstvena stanica
 • 1953. godine - osnovan Dom zdravlja
 • 1998. godine - Odlukom Skupštine USK-a osnovana ZU Dom zdravlja Velika Kladuša

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša je Ustanova u državnoj svojini koja ima organizovanu primarnu i dijelom konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu na području općine Velika Kladuša . Ustanova je osnovana Odlukom Skupštine USK-a od 8.septembra 1998.godine („Sl.Glasnik USK-a“, br.11/98). Sjedište Ustanove je Velika Kladuša, ulica Sulejmana Topića br.1.

ZU Dom zdravlja Velika Kladuša organizirana je kroz 13 službi:

 1. Opća / porodična medicina
 2. Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem
 3. Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine
 4. Služba medicine rada
 5. Služba za Pneumoftiziološku zaštitu
 6. Služba za zubozdravstvenu zaštitu
 7. Služba za higijensko-epidemiološku službu
 8. Služba za hitnu medicinu
 9. Služba za dijagnostičku djelatnost (laboratorijska,radiološka i ultrazvučna)
 10. Služba za specijalno-konsultativnu djelatnost sa savjetovalištem za hronične masovne nezarazne bolesti
 11. Centar za fizikalnu rehabilitaciju
 12. Centar za mentalnu rehabilitaciju
 13. Služba zajedničkih poslova (pravna,ekonomska i tehnička).

Djelatnost ustanove:

Ustanova obavlja slijedeće djelatnosti:

 • Djelatnost opće medicinske prakse,
 • Djelatnost specijalističke medicinske prakse,
 • Djelatnost stomatološke prakse,
 • Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite.

Osim navedenih zdravstvenih djelatnosti, Ustanova obavlja i usluge prijevoza kolima medicinske pomoći pacijenata na liječenje van kantona na način i prema kriterijima koji su utvrđeni Ugovorom između ZZO-a USK-a i ZU Dom zdravlja Velika Kladuša.

Djelatnost Doma zdravlja organizuje se i provodi u centralnim zgradama (podijeljene u tri objekta : stara zgrada i zgrada službe za zaštitu žena sa porodilištem sagrađena 1965.godine, zgrada HMP-i i stomatologije sagrađena 1979.godine, zgrada RTG centra i Uprave sagrađena 2006.godine). Površina Doma zdravlja iznosi 3.688,50 m² sa 13 kreveta za ležanje u službi zdravstvene zaštite žena sa porodilištem.

U posljednih nekoliko godina, uz pomoć međunarodnih zajednica, obnovljene su zgrade centralnog dijela Doma zdrvalja i sektorskih ambulanti (izvršena zamjena krova, zamjena stolarije, izvršena je rekonstrukcija sistema centralnog grijanja i termo izolacija na zgradama u centralnom dijelu, a u 2015. godini izvršena je zamjena peći sa tečnog na čvrsti energent (pelet) što će osigurati toplije ordinacije i uštedu finansijskih sredstava.

U Domu zdravlja Velika Kladuša djeluje i Centar za rani rast i razvoj djece, koji je prvi ovakve vrste na području našeg kantona. Centar je iniciran od strane UNICEF-a, Općine Velika Kladuša i Doma zdravlja Velika Kladuša.

Akaz

Po donošenju Zakona o kvalitetu i akreditaciji, sve zdravstvene ustanove su obavezne ući u proces akreditacije. Na osnovu zakona u FBiH je utemeljena Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ). Dom zdravlja Velika Kladuša je u procesu unapređenja kvalitete, naime Centar za mentalno zdravlje Velika Kladuša je 2015.godine je pristupio akreditaciji u zdravstvu, a 2016.godine Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem i Služba porodične medicine je u toku prikupljanja dokumentacije za pristup sistemu ocjene i akreditacije u zdravstvu.

Call Now Button