Stručna tijela ustanove

Stručno vijeće

Stručno vijeće Ustanove je savjetodavni organ direktora.

Članove Stručnog vijeća, na prijedlog šefova organizacionih jedinica i uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, imenuje direktor. U radu stručnog vijeća mogu učestvovati i zdravstveni saradnici.

Stručno vijeće Ustanove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Ustanove,
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Ustanove,
 • predlaže stručne osnove za program rada i razvoja ustanove,
 • predlaže mjere za unapređenje kvaliteta i sigurnosti rada u Ustanovi,
 • daje Upravnom odboru i direktoru mišljenja i prijedloge u pogledu organizacije rada i uslova za razvoj zdravstvene djelatnosti u skladu sa finansijskim mogućnostima,
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za potrebe Ustanove,
 • predlaže Upravnom odboru obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u slučaju od posebnog interesa za građane i rad Ustanove,
 • brine se o provedbi unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Ustanove,
 • obavlja i druge poslove propisane zakonom, podzakonskim propisima i Statutom.

Etički komitet

Etički komitet Ustanove je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti Ustanove na načelima medicinske etike i deontologije.

Etički komitet imenuje Upravni odbor i sačinjava ga najmanje devet članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, s tim da najmanje jedan član treba biti predstavnik nemedicinskih struka i najmanje dva člana koji nisu radnici Ustanove.

Djelatnost Etičkog komiteta:

 • prati promjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Ustanove,
 • daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kao i kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi koja se smatra prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnih organa
 • bavi se analizom i prijedlozima propisa iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i deontologije,
 • prati povrede prava pacijenata i sistematski radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata,
 • sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva,
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Ustanove.

Komisija za lijekove

Komisiju za lijekove imenuje Upravni odbor i čini je najmanje pet članova koji se imenuju iz reda specijalista medicine, farmacije i stomatologije, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

Način rada i odlučivanja komisije za lijekove uređuje se poslovnikom o radu Komisije za lijekove.

Komisija za lijekove Ustanove je obavezna:

 • da poduzima sve aktivnosti vezane uz primjenu lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi,
 • da prati poduzimanje mjera za izbjegavanje i smanjivanje nuspojava lijekova i medicinskih sredstava,
 • koordinira aktivnosti u vezi sa prijavom nuspojava lijekova i medicinskih sredstava nadležnom državnom organu u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima,
 • predlaže liste lijekova i medicinskih sredstava koji se primjenjuju u Ustanovi u skaldu sa zakonom,
 • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda koji se primjenjuju u ustanovi i predlaže mjere za racionalnu upotrebu lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi,
 • poduzimaju mjere sa ciljem izbjegavanja inerakcija, terapijskog dupliciranja ili pojave alergije kod upotrebe lijekova u Ustanovi,
 • priprema tendersku dokumentaciju u postupcima javnih nabavki lijekova i medicinskih sredstava i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima.

Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo Ustanove koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti usluga u Ustanovi, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.