Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša , ima pet članova i čine ga predstavnici: Osnivača(3 člana) i stručnih radnika ustanove (2 člana). Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava vlada USK-a, na prijedlog kantonalnnog ministra zdravstva, rada i socijalne politike na period od četiri godine.

Upravni odbor je nadležan za:

 • donošenje statuta zdravstvene ustanove
 • donosi poslovnik o radu upravnog odbora
 • imenovanje i razrješenje direktora odnosno v.d direktora Ustanove
 • zaključivanje ugovora o radu sa direktorom ustanove, odnosno sa vršiocem dužnosti dikrektora
 • odlučuje o visini položajnog dodatka za direktora ustanove
 • utvrđivanje planova rada i razvoja zdravstvene ustanove
 • utvrđivanje godišnjeg programa rada
 • usvajanje godišnjeg plana nabavki
 • donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna
 • donošenje općeg akta o u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i drugih općih akata u skladu sa zakonom i Statutom, a na prijedlog direktora
 • odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ova Ustanova osnovana, ako Zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ u Ustanovu
 • usmjeravanje, kontroliranje i ocjenjivanje rada direktora Ustanove
 • rješavanje svih pitanja odnosa sa osnivačem
 • odgovaranje osnivaču za rezulatate rada zdravstvene ustanove
 • odlučivanje o korištenju sredstava preko 6.000,00 KM po jednom poslu
 • odlučuje o prigovorima zaposlenika na rješenja kojima je drugi organ, određen Statutom, odlučio o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa
 • utvrđivanje planova rada i razvoja
 • odlučivanje o pitanjima obavljanja djelatnosti, osim onih za koje je nadležan direktor ili drugi organ
 • odgovoran je osnivaču za rezultate rada zdravstvene ustanove
 • podnošenje osnivaču, najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju zdravstvene ustanove i za druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom
 • vršenje drugih poslova u skladu sa propisima, ovim Statutom i općim aktima Ustanove
 • odgovara za poslovanje i očuvanje kapitala Ustanove, te
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove.
Call Now Button