Obiteljska/Porodična medicina-Kontakti po timovima

Šef službe:

Dr. .Duraković Remzija,. spec.interne medicine

Tel.: 037/316-185

Intervencije

037/316-171


Uposlenici:

 1. Meleća Miljković,,med.sestra
 2. Fikreta Husić,,med.sestra
 3. Jasmin Ćehić,,dipl.med.tehničar

Ambulanta

Vrnograč

037/710-038


Uposlenici:

 1. Dr Fatma Koštić ,doktor medicine
 2. Mensur sarajlija ,med.tehničar
 3. Hajra Ponjević,med.sestra

Ambulanta

Todorovo

037/716-926


Uposlenici:

 1. Edina Ljubijankić,viša med.sestra

Ambulanta

Šumatac

037/713-445


Uposlenici:

 1. Nihad Kajtazović,med.tehničar

Ambulanta

M.Kladuša

037/720-926


Uposlenici:

 1. Husein Latić,med.tehničar

Ambulanta

D.Vidovska

037/723-220


Uposlenici:

  Husein Latić,med.tehničar

O našoj službi

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Surađuje sa svim drugim službama u Domu zdravlja, Kantonalnom bolnicom, Zavodom za javno zdravstvo radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža zdravstvene usluge stanovništvu Velike Kladuše u centralnom objektu i na pet terenskih lokaliteta. U sklopu ove službe su i patronaža i kućno liječenje za područje Opštine Velika Kladuša.
Call Now Button